Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

poziomki
2152 42d0 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacocciuella cocciuella
poziomki
1220 524e 390
Reposted fromnutt nutt viacocciuella cocciuella
poziomki
4356 dcbc 390
Reposted fromtichga tichga viaikari ikari
poziomki
poziomki
poziomki
2537 1a2a 390
poziomki
6998 e498 390
Reposted fromaanisiowe aanisiowe vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.  Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.

— Carlo Frabetti
poziomki
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak vianieobecnosc nieobecnosc
poziomki
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
poziomki
0446 820c 390
Reposted fromLane Lane vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
poziomki
1266 d4a6 390
Reposted fromnutt nutt vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
poziomki
1218 10f9 390
Reposted fromnutt nutt vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
poziomki
1215 5d75 390
Reposted fromnutt nutt vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy

August 19 2019

poziomki
8398 eaec 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viacocciuella cocciuella
poziomki
2417 4aad
Reposted fromfungi fungi viacocciuella cocciuella
poziomki
3574 75bb 390
Reposted fromsoftboi softboi

July 27 2019

poziomki
8036 c77d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverronique verronique
poziomki
7337 af71 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 via48hrs 48hrs
poziomki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl